In aanraking met het Evangelie

Zending is een roeping van de kerk. De nieuwe kerkorde voor de Protestantse Kerk in Nederland zegt:

‘Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken het heil in Jezus Christus’ (Art. I, lid 8).

Op de synode is gepraat over de benadering van de nieuwe kerkorde. Die wil het zendingswerk richten op mensen die het evangelie niet kennen of op hen, die van het evangelie vervreemd zijn.

In de Bijbel – Evangeliën, Handelingen der Apostelen, brieven – gaat het om het getuigenis aangaande Jezus, de Gekruisigde die is opgestaan. Hij is de vervulling van al Gods beloften aan Israël en in Israël aan de wereld. In Hem bestaat het heil.

In het synoderapport treffen we deze kerngedachte aan:

Een missionair beleid waarin we de kerkordelijke en beleidsstrategische uitgangspunten serieus nemen, houdt in ieder geval in dat de kerntaak, dat mensen in aanraking komen met het evangelie, herkenbaar terugkomt in de projectkeuze.

Wat gebeurt er, als een mens in aanraking komt met het Evangelie? Dan kan de indruk groeien, dat wat Christus in de wereld binnen brengt uniek is. Dat kan verwondering wekken en gaandeweg vertrouwen inboezemen en geloof laten groeien. Ook kan een heel andere reactie komen: ongeloof, onbegrip en afkeer. Hoe het geloof in Christus kan groeien, heeft de eerste geschiedenis van de kerk geleerd: door van jezelf af te zien en anderen te dienen en je vertrouwen te richten op Christus, die ons door zijn Geest tegemoet komt, nabij is en ons niet beschaamt. En vandaar uit meer en meer elkaar niet beschamen…

Dat is niet alleen belangrijk voor het begin van de kerk. Het is een beginsel van echt kerk-zijn in alle tijden.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten