In de stemming voor de Nieuwe Bijbelvertaling

Het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting hopen op 27 oktober 2004 een nieuwe uitgave te doen: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Ik kom er al aardig voor in de stemming. Er is een brochure verschenen met 20 veelgestelde vragen. Daaruit ontleen ik het volgende. Niet alleen de Rooms-katholieke Kerk en de protestantse kerken, ook de joodse gemeenschap heeft belangstelling voor deze nieuwe vertaling.

Kenmerkend voor deze vertaling is: het wordt een toonaangevende, nieuwe vertaling, die gebruikt gaat worden in officiële citaten in kranten, boeken etc. Trouwe lezers en ook nieuwe lezers moeten er door aangesproken worden. Deze vertaling heet bron-tekst-getrouw en doeltaalgericht. De brontaal is de taal waaruit je vertaalt. Dat zijn voor de Bijbel: Hebreeuws, Aramees en Grieks. De doeltaal is het Nederlands.

Iedere taal heeft taaleigen kenmerken, die je niet zomaar vertalen kunt. De zinsbouw kan anders worden, omdat een Hebreeuwse zin anders loopt dan een Nederlandse zin.

Zoals Genesis 12:4. Letterlijk uit het Hebreeuws zou het worden: “En hij ging (uit Charan), Abram, zoals hij had opgedragen hem de HEER”. Het wordt: Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. De zinsbouw van de brontaal is niet terug te vinden in het Nederlands. Maar de bedoeling is precies duidelijk. Dat is: doeltaalgericht vertalen.

Het Evangelie naar Johannes is niet in moeilijk Grieks geschreven, dus moet de Nederlandse tekst ook tamelijk eenvoudig zijn. Zo wordt Johannes 21: 1-3

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias, Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent “tweeling”), Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee leerlingen. Petrus zei: “Ik ga vissen”. “Wij gaan met je mee”, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets

Ik hoop, dat de nieuwe Bijbelvertaling het Bijbellezen ten goede komt.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten