Kerstfeest: we mogen vieren dat de Goede Herder is gekomen

Ook dit jaar staat het kerstfeest weer op de kerkelijke kalender. En dit feest heeft een grote uitstraling op Europa en Amerika. Soms worden huizen, winkels en straten feestelijk verlicht. Er is het verschijnsel ‘kerstwens’, opgeschreven op een ‘kerstkaart’. Ook in de politieke werkelijkheid heeft het Kerstfeest zich genesteld: denk aan het ‘kerstbestand’. In het menselijke verkeer kennen we: kerstpakketten, de ‘kerst-inn’, een kerstdiner voor daklozen, kerstattenties voor zieken en ouderen die aan huis gebonden zijn, een kerstgift voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomsten. En zo zijn er allerlei andere sociale gebeurtenissen. Waar komt dat gevoel van saamhorigheid vandaan?

Het loopt uit de kerststal, waar het goddelijk Kind gelegd werd in een voederbak. Dat er geen plaats voor Hem was in de herberg. Dat de Here God zijn beloften aan Israël en de hele wereld heerlijk vervult in de komst van Jezus Christus. De engel zegt tegen de herders in de velden bij Bethlehem: vandaag is jullie Heiland geboren, namelijk Christus, in de stad van David. En de herders? Ze gaan eerbiedig naar het schamele dak. Zo komt de Messiasverwachting in Israëls profetieën tot het hoogtepunt van een verlossende vervulling. Ondertussen wordt de geestelijke lijn van David in zijn psalmen doorgetrokken in dit Kind van Bethlehem. Daarom noemt de engel Jezus: de Christus (= de Messias). Dat alles viert de kerk. Om weer te beginnen bij het begin: God ziet naar zijn mensen om.

En gaandeweg wordt meer duidelijk. Jezus maakt zijn komst duidelijk. Hij is de goede Herder. Hij is gekomen om de vergeving op aarde te brengen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij is gekomen om een losprijs te zijn voor velen. Daarin is Hij een helper voor wie geen helper heeft.

En dat wil Jezus ook stimuleren bij ons in ons christelijk geloof: helper zijn voor wie geen helper heeft. Daarom is het omzien naar elkaar zo belangrijk. Want in persoonlijke ontmoetingen kunnen we elkaar bemoedigen en met elkaar het vertrouwen versterken, dat wij bij God nooit beschaamd uitkomen. In het omzien naar elkaar mogen we samen bidden en ook samen danken voor wat God ons gaf; en voor wat God ons in elkaar geeft. Helpen is ook concreet met iets om te eten of iets om te kleden of om in te wonen. Soms moet de kerk helpen wie geen helper heeft. Misbruik loert om de hoek, maar God geeft het vertrouwen, dat we beter kunnen helpen dan niks doen. Dat komt allemaal door het Kind ons geboren. Jesaja noemt Hem: wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst. Wie zou Hem niet dienen en volgen?

Een goed Kerstfeest gewenst, namens de Gereformeerde Kerk van Lunteren,

Ds. Wim Scheltens

(Deze tekst is in het Hongaars vertaald en als kerstgroet met een mooie plaat in alle kerstenveloppen voor Cserefalva gedaan)

Vergelijkbare berichten