Manifest van Zwolle

Op de Kerkendag van 23 april 2005 is het ‘Manifest van Zwolle’ gepresenteerd; een verklaring die de eenheid tussen kerken en gelovigen tot uitdrukking brengt.

“Vandaag hebben velen van ons ervaren dat de bijbel mensen zin en houvast biedt en inspireert om naar God te vragen en over Jezus Christus te spreken.
We hebben gehoord dat God deze wereld en haar bewoners niet aan hun lot overlaat en dat Jezus laat zien hoe Gods liefde uitstijgt boven alle gebrokenheid, pijn en dood.
We hebben gemerkt hoe bijbelverhalen ons mensen motiveren om van God te getuigen in woorden van hoop en in daden van gerechtigheid en vrede.
We hebben gezien hoe rond de bijbel gemeenschappen van mensen kunnen groeien, soms klein en kwetsbaar, maar toch….”

1. Daarom roepen wij onze kerken en elkaar op om, één van zin, te blijven luisteren naar de bijbelverhalen en te leven uit de kracht van de Geest, om smaakmakers en lichtbrengers te zijn in onze wereld, om anderen nieuwsgierig te maken naar wie de God van de bijbel is en om in navolging van Jezus om te zien naar kwetsbare mensen, dichtbij en veraf.

2. Daarom zeggen wij tegen wie het maar horen wil dat de God over wie wij lezen in de bijbel een levende God is die werkzaam is in de wereld, in allen die zich inzetten voor vrede en recht, in elk gebaar van liefde, in elke kracht ten leven.

3. Daarom ook willen wij samenwerken met alle mensen van goede wil om zin te scheppen en vrede te stichten, om de aarde te beschermen en recht te bevorderen, om allen tot zegen te zijn.”

Ik vind dit een zinvolle verklaring. In deze geest kunnen we weerbaar en open zijn naar onze tijd. Om te vieren en te herdenken, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat wij een koningin hebben die het gaat om bescherming van de rechten en de vrijheid van haar landgenoten. Het geheim van die bescherming heeft ze aangevoeld in de Bijbel.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten