Pinksteren 2015

 

We vieren het feest van de Heilige Geest op Pinksteren. Daarbij houden we ons de achtergrond van het Oude Testament voor ogen op de berg Horeb, waar bliksemschichten en een dreigende wolk en rookdamp de wetgeving aan Mozes sfeer hebben gegeven: ontzagwekkend. En dat past wel bij de Here God, de Ontzagwekkende, zoals we lezen in de Bijbel.

Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven’ (Genesis 17:1).

In Exodus 19:16-19 lezen we: “Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.”

 

Hoe gaan we met deze gegevens om?

Vorige week kwam het CBS met nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders zich als christen beschouwt.

In Trouw van 16 mei gaat prof. James Kennedy (hoogleraar recente geschiedenis van Nederland aan de UVA) hierop in. Hij schrijft: “Uit interviews met mensen die uit de kerk traden in de jaren zestig heeft Peter van Rooden kunnen vaststellen dat emancipatie uit knellende verbanden niet op het moment van uittreding, maar pas achteraf een verhaal werd waarmee de kerkverlating werd verklaard. De oude rituelen en praktijken van het religieuze leven waren in een nieuwe expressieve samenleving moeilijk te handhaven, en er was vaak een geleidelijke verwijdering.”

Soms wordt de afnemende kerkelijkheid in Europa in de jaren zestig in verband gezien met de toegenomen welvaart en mobiliteit; mensen maakten minder tijd vrij voor kerkgang of vergaten te gaan. Vijandigheid tegenover de kerk was er bij sommigen wel, maar het was vooral dat de kerk niet leek te passen bij een veranderende levensstijl.

Kennedy wijst ook op de socioloog Christian Smith (VS), die aandacht vraagt voor een zwakkere overdrachtscultuur. Ouders geven hun kinderen niet de geestelijke ondersteuning die zij nodig hebben om hun levensovertuiging in stand te houden, wellicht omdat ze het zelf niet meer zo geloven.
Volgens Smith hebben kerken vooral een therapeutische boodschap, waarin wordt verteld dat God van ons houdt en er voor ons is wanneer we Hem ooit nodig mochten hebben. De boodschap lijkt soms te vervlakken naar een zoektocht naar innerlijke kracht, ‘health and wealth’.

Het ontbreekt de kerken steeds meer aan vermogen tot zelfkritiek en is er sprake van  onvermogen van kerken om voor hun eigen zaak te staan, dat is de conclusie, die  Kennedy ons voorhoudt.

Als ik dit allemaal lees, denk ik: Pinksteren wijst ons op de Heilige Geest, die ons het eigene van Christus overbrengt in ons geloof en onze levensstijl. En ik denk ook eraan, hoe Petrus vertelt over de grote dingen van God. En dat de leerlingen van Jezus bij elkaar bleven.

column 20152305

 

De inzetbaarheid van de leerlingen van Jezus wijst op beslissen en niet aarzelen

Dat het blijft gaan over de grote daden van God en dat we bij elkaar blijven – daarin kon wel eens het geheim schuilen van een kerk die zich het eigene van Gods Koninkrijk niet uit de vingers laat glippen.

Daarom lezen we in de Bijbel, liefst met de krant en Google bij de hand.

En op Pinksteren ook weer Handelingen 2, ook zondag weer, hopelijk in de buitenlucht!  Want uit die bron moet het komen.

P.S. Bij mooi weer vieren het feest van Pinksteren op zondag 24 mei 2015 op het veld van de fam. Pater, hoek Engweg/Molenweg, aanvang 10.30 uur.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten