De Kerk

Erediensten

Elke zondag zijn er twee diensten in ons kerkgebouw aan de Oranjestraat om 10.00 uur en om 19.00 uur. In de agenda kunt u kijken wie er voorgaat en kunt u de liturgie raadplegen.Vier maal per jaar wordt er een jeugddienst gehouden ’s avonds om 19.00 uur, afwisselend in de Gereformeerde kerk of in de Maranathakerk.

Wilt u weten wie er zondag voorgaat en wilt u de liturgie bekijken raadpleeg dan de agenda 

Welkomdiensten

Ongeveer eenmaal per maand wordt er ’s avonds een welkomdienst gehouden. Hoewel iedereen natuurlijk altijd welkom is om de eredienst te bezoeken, geldt voor deze diensten een speciaal welkom. Een welkomdienst is een laagdrempelige dienst waarin een actueel thema wordt behandeld. Verder worden er een nieuw lied uit het nieuwe liedboek gezongen en hebben we vaak een opwekkingslied of een lied uit Taizé. Ook onze zanggroep ‘de WelcomeSingers’ verleent vaak medewerking aan deze diensten. Een bijzondere welkomdienst is de dienst met Pinksteren, die bij goed weer in de open lucht wordt gehouden. Voor foto’s. Voor meer informatie 

De kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze kerk. De wijkouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen, de predikanten, scriba en voorzitter vormen samen de kerkenraad.In het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, hebben de voorzitter van de kerkenraad, een van de predikanten, de scriba, de voorzitters van diaconie en College van Kerkrentmeesters en een van de wijkouderlingen zitting.Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en doet waar nodig voorstellen aan de kerkenraad.Wanneer u een vraag aan de kerkenraad heeft dan kunt u deze stellen aan de scriba

Interim predikant van de Gereformeerde kerk Lunteren

Ds. Diemer de Jong, VoorthuizenMolenweg 54, 3781 VE VoorthuizenE diemerdejong@gmail.comT 0342 – 440 486, M 06 – 44 84 24 11

Mijn naam is een Friese naam. Mijn pake heette ook zo: Diemer de Jong. Mijn ouders kwamen uit Nijega bij Drachten. We hebben als gezin veel gezworven door Nederland, pa was dominee, dan krijg je dat. Mijn moeder woont in Leeuwarden dus het mooie Friesland zien we nog regelmatig. 

Ik ben getrouwd met Allette de Koning en we hebben drie kinderen: Stijn, Luuk en Neeltje en we kregen schoondochters en kleinkinderen, waar we erg blij mee zijn. 

Na mijn studie Theologie in Utrecht, Apeldoorn en Kampen was ik predikant in Dinteloord, Stiens, Barneveld, Voorthuizen en sinds oktober 2020 in Harderwijk. In een van die gemeenten was er een taakverdeling tussen de collega’s. Mijn opdracht was de kerkdiensten en het pastoraat. Maar, hoewel deze twee dingen voor mij het hart van de kerk zijn, heeft toch de volle breedte van het predikantswerk, met catechisatie en groepswerk en vergaderen en kerk in de omgeving en contact buiten de kerkmuren mijn hart. 

Het is erg mooi om in de gemeente te mogen werken waar zoveel mensen soms al jaren meelopen en de handen uit de mouwen steken en elkaar helpen, opzoeken, bemoedigen, naar de kerk gaan, werken met kinderen, jeugd en ouderen, zingen, de handen vouwen, koffiedrinken en nog veel meer. 

Ook in deze coronatijd merk ik dat het goed doet om mensen te bezoeken en te spreken. Ik ben er zeker van dat God ons aan elkaar geeft om samen en persoonlijk naar Hem toe te groeien in dit leven. Dat is een opdracht waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. En ik ben echt blij en rustig als ik bedenk dat Hij dit aan ons geven wil.

De Bijbel is me lief. Gods Woord is brood voor elke dag, zo ervaar ik dat. Het is wonderlijk hoe dat Woord van de Heer ons altijd weer naar Jezus toeduwt en verlangend maakt naar de leiding van de heilige Geest.   Voor de website in Voorthuizen schreef ik eens dat van tv en radio de eerste afvalt als ik een keuze moet maken. Als ik daar nog eens over peins en het rijtje langer maak: tv, radio, telefoon, alle digitale dingen van nu en als ik dan eentje moet kiezen, dan toch weer de radio, denk ik. 

Ik houd van muziek luisteren en maken, van informatieve programma’s en quizzen en historische romans. Het wordt tijd om me meer te richten op Podcasts bedacht ik me. 

Maar de mooiste informatie komt toch uit het alledaagse leven, met God en mensen. Het is altijd weer prachtig om dat ook in de gemeente te beleven.

Columns

Ds. Wim Scheltens verzorgde wekelijks een column voor op de website en in de nieuwsbrief die elke zaterdag wordt rondgezonden. In de column worden vaak actuele zaken belicht die met het geloof te maken hebben. Soms wordt ingegaan op actualiteiten in het kerkelijk jaar of de liturgie.     Lees de columns

Catechese

The Followers

Voor alle jongeren vanaf 12 jaar starten we na de herfstvakantie met ‘the Followers’.  The Followers is de nieuwe naam voor de catechisatiegroepen. Elke woensdagavond ben je welkom in de kerk. We beginnen dan gezamenlijk met wat drinken en praten gezellig bij. Daarna gaan we in groepjes uiteen die zijn ingedeeld naar leeftijd. De avonden starten om 19.00 uur en we verwachten dat de avond rond 20.15 uur is afgerond.

Er zal dan aandacht zijn voor een onderwerp, een bijbelgedeelte of een actueel thema. Dit kan dan bijvoorbeeld uitgewerkt worden met vragen om samen te kijken wat het betekent of met een filmpje. 

Namens het nieuwe team:Sita Abma, Jaco van Riezen, Betty Diender

Aangepaste catechese

Aangepaste catechisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, verzorgt door vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk en Maranatha Kerk. Alle leeftijden. Elke donderdagavond van 19.30 -20.30 u, kerk open vanaf 19.00u. 
In de zijzaal van de Maranatha Kerk, Hertenlaan 37 6741 BG Lunteren.

In het seizoen 2015-2016 hebben we als thema ‘De Schepping’. Een prachtig thema omdat het zeker voor mensen met een verstandelijke beperking zo herkenbaar is: het gaat over alles om ons heen. Alles wat we kunnen zien, horen, voelen, ruiken, proeven….. We verwonderen ons over onze medeschepselen, de dieren, de planten, de bomen en bloemen. We voelen en ruiken de aarde en het water, we verbazen ons over licht en donker en over de zon, de maan en de sterren. We zien hoe bijzonder de mens mag zijn in het geheel van de schepping. We vertellen een verhaal, praten en zingen hierover met elkaar, maken een kleurplaat of knutselwerkje. Zeker ook mensen die niet gewend zijn om (elke) zondag naar de kerk te gaan, zijn van harte uitgenodigd dit uur van samen zijn met ons mee te vieren. De laatste avond dit seizoen is op 21 april.

Voor nieuwe aanmelding en informatie

Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechese doen we meestal thuis in de pastorie en start in september/oktober. Geef je even door als je mee wilt doen? Samen spreken we de tijd af die het beste past voor iedereen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze predikanten.

Collecte bonnen

Kent u dat ook? Tijdens de collecte blijkt dat u na het boodschappen doen op zaterdag bijna niets meer in uw portemonnee heeft. Collectebonnen kunnen dan uitkomst bieden. Bijkomend voordeel is dat u de uitgave aan collectebonnen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting mag opvoeren. We hopen natuurlijk dat u het belastingvoordeel met de kerk wilt delen.

Soorten bonnen
U kunt collectebonnen per vel van 20 bonnen kopen, er zijn drie coupures elk met een eigen kleur: 20 gele bonnen á € 1,0020 oranje bonnen á € 1,5020 lila bonnen á € 2,50

Nadat U de bonnen besteld hebt maakt u het bedrag over op bankrekeningnummer NL13 RABO 0337 535 183 t.n.v. Gereformeerde Kerk Lunteren. Onder vermelding van collectebonnen. Zodra het bankafschrift ingelezen kan worden, worden de door u bestelde collectebonnen klaar gelegd. Telefonisch kan er een afspraak gemaakt worden voor het afhalen van de collectebonnen of voor aanvang van een kerkdienst (aan keukenzijde in de hal) kunt u de bonnen afhalen. Heeft u nog vragen over het verkrijgen van collectebonnen bel dan 0318-483781 of mail

Ledenadministratie

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van onze kerk.

Alle veranderingen / mutaties in de gezinssamenstelling zoals geboorte, verhuizing, doop, huwelijk, etc., zijn van belang voor de ledenadministratie en dienen aan het kerkelijk bureau te worden doorgegeven, zodat alle gegevens zo recent mogelijk zijn.

Waarom

Het hart van de kerkelijke administratie vormt de registratie en het beheer van de leden. Dit zijn immers personen binnen de gemeente die aan pastorale zorg zijn toevertrouwd.

Pastoraal medeleven

Verbondenheid met de gemeente

Ledenadministratie staat ten dienste van de gehele kerk.

Leden registreren is geen doel op zich. Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk. Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente maar wilt u toch lid blijven van onze gemeente, bijvoorbeeld studenten die in het weekend in Lunteren zijn, dan kunt u dit aangeven bij het kerkelijk bureau. De automatische overschrijving wordt dan terug gedraaid.

Gaat u over naar een ander kerkgenootschap, die niet binnen de PKN valt, dan kunt u bij het kerkelijk bureau een attestatie aanvragen.

De mutaties die de ledenadministrateur binnen krijgt, worden doorgegeven aan de predikant en desbetreffende wijkteams alsmede aan het kerkblad Contact.

Contactpersoon van het kerkelijk bureau is Yvonne van der Ploeg.

Contact met Yvonne.

Toerusting doordeweeks

Naast de erediensten op zondag hebben we ook gelegenheid voor een soort leerhuis in het kader van de toerusting.

Op de doordeweekse dagen komt dan een groep mensen bijeen om zich te buigen over een thema.

Vaak is er een Bijbelboek aan de orde, of gedachten in een boek van theologen of romanschrijvers.

Het gaat om toerusting en ook om de onderlinge ontmoeting.

Het gaat niet op een hoogdravende manier. We laten vaak het jaarthema doorwerken in de opzet van het programma.

De toerusting geeft gelegenheid met elkaar in gesprek te komen over zaken die er toe doen.

De beide predikanten geven vaak leiding.

In het late voorjaar is er een gemeente-uitstapje naar een stad in de omgeving.

Ds. Wim Scheltens

Kinderdiensten

Kinderdiensten op de biddag en de dankdag.

Op de woensdagmiddag op Bid- en Dankdag is er voor de kinderen een gezamenlijke kinderdienst in de Maranathakerk.

De Kinderdienst begint om 14.30 uur op de tweede woensdag in de maart en de eerste woensdag in de november.

De Kinderdiensten worden voorbereid met een aantal mensen uit de Gereformeerde Kerk en de Maranathakerk.

Hierbij maken we gebruik van o.a. mappen die de HGJB uitgeeft.

Vooraf wordt ook op de basisscholen met dit thema gewerkt.

Het is een dienst waarin kinderen ook zelf actief meedoen en ook zelf gebedspunten aandragen. Het thema van de Kinderdienst wordt altijd ook heel leuk in een stukje ‘toneel’ aan de orde gesteld.

Kinderen en hun familie, buren en klasgenootjes, meesters en juffen zijn allemaal welkom om zo samen te vieren dat we ons gebed en onze dank bij de Here God mogen brengen!

 Suggesties of informatie

Ben Wielstra

Ds. Ria Scheltens-Ritzema

Koffietijd en meer…

Zo’n 5 keer in het jaar worden er koffieochtenden georganiseerd door en voor dames vanaf 18 jaar. Deze ochtenden staan in het teken van:Gezellig samenzijn, vieren, geloof, bemoedigen,  verdiepen, luisteren, muziek en creativiteit. De koffieochtenden worden gehouden van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de kerk.Wees welkom!(In deze tijd van corona,  komen wij nog niet bijeen, wel hebben we een Whatsapp groep aangemaakt ,  waarin we het programma van de koffieochtend delen d.m.v. Filmpjes, muziekvideo’s en teksten. Ook wordt deze gebruikt om elkaar te bemoedigen en dingen met elkaar te delen. Mocht je/u hieraan willen deelnemen, neem dan contact op met 06- 13353731 Edith Geluk)

Liturgisch bloemschikken

Hier kunt u informatie lezen over de prachtige bloem creaties die in de kerk staan.

   Lees meer

Historie

Informatie over de kerk van nu en vroeger kunt u vinden op de website van Reliwiki

WelcomeSingers

Wij de WelcomeSingers zijn een leuk stel mensen die graag zingen .Wij oefenen niet meer elke zaterdag. We krijgen een rooster van Margret Spelt, onze dirigent.Meestal zingen we op de zaterdag rond 19.00 uur of in de morgen om 9.30 uur.We doen nu af en toe liedjes opnemen, vanwege de corona tijd.Dus als je zin hebt om te komen zingen!!!!!!!! Je bent welkom…….

Ik Hannie v.d. Hoeve kan je bellen of mailen als je contact wil.Mijn tel: 0614154991.Nieuwe zangers zijn altijd welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.  

Organisten

Hier zult u binnenkort wat informatie over het orgel in onze kerk kunnen lezen.

Contact met onze organisten

Kampvuuravonden

Op de derde vrijdagavond van de maand, is er een kampvuuravond. Met als motto, “Vuur, ontmoeting & vriendschap”. Jij bent van harte welkom aan de Vaarkamperengweg 27 in Lunteren of de Meikade 57 Ederveen/Lunteren. De kampvuuravonden zijn avonden waarbij kerels elkaar ontmoeten bij een kampvuur, onder het genot van wat te happen en te drinken. Hierbij denken wij na over ons geloof. Soms door een spreker of een thema, soms gaan wij erop uit naar een andere inspirerende plek. De combinatie van een korte overdenking en daarna samen praten over wat ons bezig houd, zorgt voor verbinding en verdieping van vriendschappen. De avonden zijn bedoeld voor alle mannen die dit willen meemaken. Of je nu wel of niet geloofd, of niet weet wat je gelooft. Laat je inspireren en neem gerust andere mannen mee.

Voor informatie bel: Kees Geluk 06 53 52 38 08 

Martin van de Vendel 06 55 19 62 91

Op dit moment is vanwege de beperkte mogelijkheden om bij elkaar te komen voorlopig nog geen kampvuuravond ingepland.We laten via de app en nieuwsbrief weten wanneer de 1e avond zal zijn.