Diaconie

Kernwoord: “Dienstbaar aan de naaste”

Uitgangspunt voor ons beleid is de boodschap uit Matteüs 25: 35-36, de (zeven) werken van barmhartigheid: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.

Geinspireerd door deze boodschap roepen wij de gemeente, waartoe wij ook zelf behoren, op tot de dienst der barmhartigheid. De kerntaak van de diaconie en haar gemeenteleden is het zich inzetten voor nood, veraf en dichtbij. In de wetenschap, dat ons diaconaal werk alleen waardevol is als wij het doen in het besef, dat we in de ander Jezus mogen ontmoeten.

Namens het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)

Waar staan wij voor ?

Vanuit de kerkorde (artikel V.3. en X.2.) lezen wij en onderschrijven wij dat:De diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot de Dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechterlijke aangelegenheden van diaconale aard.De gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen al wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Wie zijn wij ?

De diaconie wil als een gemeente zijn van Jezus Christus, die tijd neemt voor God en tijd overhoudt voor mensen. In het vertrouwen, dat de door ons ontvangen gaven en talenten elkaar aanvullen en versterken, zodat wij met elkaar dienstbaar mogen zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus.

Aandachtsgebieden

-financieel behoeftige mensen;
-vluchtelingen;
-dak-en thuislozen;
-mensen met een beperking;
-senioren, wijkteams en jeugd;
– (ex) gedetineerden;
-mensen in psychische nood of sociale armoede. De diaconie beperkt zich hierbij niet tot de eigen kerkelijke gemeente, maar richt zich op het totale binnenlandse diaconaat. Bovenstaande doelgroep is ongelimiteerd. Wat dragen wij uit, wat bieden wij aan?
-de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
-de dienst aan de Tafel van de Heer;
-het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
-het beheren van de financiële zaken, die bestemd zijn voor het diaconaat;
-financiële hulp in de vorm van zomer-en/of kerstgiften of acute financiële hulp;
-aandacht voor elkaar;-het (doen) verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
-hand en spandiensten ( klusteam);
-autodienst kerk- en ziekenhuisbezoek;
-rolstoelduwen vakanties ISDV De Werelt;
-participatie in De Vluchtheuvel ( samen met andere kerken in Lunteren gaven verzamelen voor de voedselbank, aandacht geven aan Vluchtelingen, opvang bij moeilijkheden, bieden van gezelligheid en mensen in contact brengen met het christelijk geloof);
-hulp bij het aanvragen van sociale voorzieningen;
-WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
-het nemen/ondersteunen van initiatieven, gericht op het bevorderen van maatschappelijk welzijn;
-interkerkelijke samenwerking richting burgerlijke gemeente;
-het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid;
-het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
-deelname aan de vergaderingen.

Andere dienstbaarheden

Actuele situaties en gebeurtenissen zijn soms van invloed op onze aandachtsgebieden, waardoor deze niet allen in gelijke mate in de belangstelling staan.De ZWO en Roemenië Commissie vallen onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de diaconie ( besluit kerkenraad 11-12-2006). De ZWO richt zich in overleg met de diaconie op het werelddiaconaat met aandacht voor het opzetten van projecten voor de lokale bevolking in alle windstreken. Te denken valt aan projecten in gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening en zelfredzaamheid. Dit alles gebeurt in samenwerking met De Maranathakerk PKN Lunteren.

De Roemenië Commissie staat voor het concretiseren van uitingen van verbondenheid tussen de Gereformeerde Kerk in Lunteren en daaraan verwante kerkgenootschappen in Oost Europa, met name die in Szentmarton ( Roemenië). De commissie betrekt daarbij ook praktische, materiële hulp en dienstverlening, maar ziet dat als een middel om de doelstellingen te realiseren.

Onze visie

Onze waarden en identiteit ( zie ‘waar staan wij voor’) geven aan wie wij zijn en hoe ambitieus wij zijn. Ze geven aan op wie de diaconie is gericht en wat wij uitdragen en aanbieden.

Onze huidige maatschappij is een uitdagende. Wij leven in een snel veranderende tijd met een terugtredende overheid. Sinds 2015 vindt de herstructurering plaats van het Sociaal Domein van de Gemeente Ede

In de kern zien we de centralisatie van de Jeugdzorg en zorgbehoevende ouderen. De Gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor chronisch zieken ( psychische- en verslavingszorg) en draagt zorg voor mensen die om bijzondere redenen moeilijk aan werk komen.

De Gemeente Ede wil hierbij gebruik maken van de kracht van bestaande organisaties. Hier wil de diaconie van de Gereformeerde Kerk ( PKN) in Lunteren bij aansluiten.

Gezien de omvangrijke taken die we geschetst hebben lijkt het ons mooi en wenselijk een Diaconaal Platform Lunteren te vormen, dat optimaal functioneert en samenwerkt. De kracht moet liggen in het verbinden met vele geledingen binnen en buiten-onze kerkelijke gemeente, te weten:

-eigen kerkleden en predikanten;

-andere kerkelijke gemeenten in Lunteren in de volle breedte;

-Stichting de Vluchtheuvel Lunteren;

-de burgerlijke Gemeente Ede;

-Diaconaal Platform Ede;

-de Vraagbaak in Lunteren.

Met elkaar kun je tot zegen zijn voor de bewoners van Lunteren e.o.

We denken in dit verband ook aan het gezamenlijk organiseren van de kerstzang op de vroege 1ste kerstdag en de kerst-inn op de tweede kerstdag. Ook de aandacht voor de Vluchtelingen valt onder de omvangrijke taken.

Praktische invulling

Functies binnen de diaconie:

  • Voorzitter, tevens lid van het moderamen
  • Penningmeester 
  • Secretaris
  • Organisator klusteam
  • Stuwlid van de Vluchtheuvel
  • Voorzitter de Vluchtheuvel

De diaconie streeft daarnaast naar een afvaardiging van diakenen in alle wijkteams. Twee jaarlijks vindt afstemming plaats tussen voorzitters van de Diaconie,  ZWO en Roemenië commissie.

Ook twee jaarlijks tussen voorzitters diaconie Bethel Kerk, Oude Kerk PKN,  Maranathakerk PKN en Gereformeerde Kerk (PKN).

De diaconie vergadert op de 1e maandag van elke maand met uitzondering van juli en augustus, De vergadering verloopt middels het volgen van de opgestelde agenda. Elke vergadering legt de diaconie vast in notulen met actie en besluitenlijst.

De diaconie wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de Vluchtheuvel via het stuwlid en de voorzitter die tevens lid is van de diaconie.

Financiële zaken

De diaconie stelt jaarlijks een financiële begroting op, die mede gebaseerd is op haar werkplannen. De diaconie ontvangt haar gelden uit giften en collecten volgens het jaarlijks in overleg met het College van Kerkrentmeesters vastgestelde collecterooster. Tevens zijn er inkomsten uit erfenissen en legaten. Ook de jaarlijks in de maand mei te houden diaconie balans zorgt voor een benodigde buffer.

De gelden bestemt de diaconie voor het binnenlands diaconaat, onder te verdelen in:

– 2 jaarlijks te kiezen binnenlandse bestemmingen van Kerk in Actie;

– 2 bekercollecten Heilig Avondmaal t.b.v. Roemenië Commissie;

– 1 jaarlijkse collecte voor de Vluchtheuvel;

– het af te dragen diaconaal quotum aan de PKN;

– jaarlijks nader te bepalen doelen in en buiten onze gemeente;

-overige diaconale hulpaanvragen.

Bij gezamenlijke diensten met de Maranathakerk PKN stelt de kerk waar de dienst is de collecte bestemming voor aan de partner kerk.

Autodienst

Wilt u zondag naar de kerk komen, maar bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen, dan kunt u een beroep doen op de autodienst. U wordt dan met de auto gehaald en natuurlijk ook weer thuis gebracht.Wilt u daarvan gebruik maken, meld u aan.

Hulpteam

Het hulpteam is in het leven geroepen om mensen te helpen met klusjes die ze zelf niet kunnen doen en niemand in hun directe omgeving kennen die hen kan helpen, maar ook de financiële middelen niet hebben om een “professional” in te schakelen.

Het Hulpteam bestaat uit 17 gemeenteleden, die elk hun specifieke kennis en kunde ten dienste stellen.

Over welke klussen hebben we het hier?

• Die boom moet gesnoeid worden.

• Het stopkontakt zit los.

• De voordeurbel doet het niet.

• Dat schilderij moet opgehangen worden.

• Het belastingbiljet moet ingediend worden.

• Deze subsidie-aanvraag invullen lukt me niet

Maar ook voor deze vragen kan het Hulpteam ingeschakeld worden:

• Bij welke instantie moet ik zijn?

• Bij wie kan ik terecht?

• Bestaat hier een subsidie-regeling voor?

• Wie kan ik hiervoor inschakelen?

Contact met het Hulpteam​

De vluchtheuvel

Stichting “De Vluchtheuvel” Lunteren is een interkerkelijke diaconale werkgroep. Hierin participeren de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren, Hervormde Gemeente ‘Oude Kerk’ PKN, Hervormde Gemeente Lunteren ‘Maranathakerk’ PKN en de Gereformeerde Kerk PKN. Vanuit de overtuiging dat het evangelie ons daartoe roept, stelt Stichting “De Vluchtheuvel” zich ten doel:

  • – mensen die in moeilijkheden zijn geraakt te helpen;
  • – spontaan mensen op te vangen;
  • – mensen in contact te brengen met het christelijk geloof (Alfacursus);
  • – mensen gezelligheid te bieden.

Iedereen, onafhankelijk van huidskleur, nationaliteit, politieke en/of godsdienstige overtuiging, is welkom. Soms is er sprake is van acute crisissituaties (gastopvang). De activiteiten bestaan uit clubwerk, hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en gastgezinnen. De meeste activiteiten vinden nu plaats in de Mulderschuur, Roskammersteegeester 5, 6741 AD Lunteren. Al het werk gebeurt door vrijwilligers uit genoemde kerkelijke gemeentes. De website van De Vluchtheuvel 

Uit is goed

Op vakantie gaan is goed voor een mens. Maar misschien is het voor u niet zo vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. U bent nog vitaal maar vindt het toch moeilijk om (alleen) op vakantie te gaan. Of u gebruikt een rolstoel, heeft hulp nodig bij de dagelijkse levensverrichtingen en eventueel verpleegkundige hulp.

Er worden vakantieweken aangeboden voor iedereen, ook indien u hulp nodig heeft.

Het Vakantie Bureau van de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk (ISDV). De organisatie van de vakantieweken vindt plaats in nauwe samenwerking met en met steun van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Hervormde Kerk. Met elkaar zorgen zij voor een goed verloop van de vakantieweek. Samen met u, de gast, zorgen zij voor een sfeer van warmte, gezelligheid en betrokkenheid. In alle vakantieweken zijn begeleiders aanwezig.