Maria

“’Flauwekul’ noemt de paus de roep in sommige katholieke kringen om een dogma af te kondigen dat de moeder van Jezus ‘medeverlosseres’ zou zijn. Maria heeft volgens Franciscus ‘nooit iets willen afnemen van wat haar Zoon toebehoort’. Maria is eerst en vooral ‘leerling’ van Jezus.”  Dat lees ik in het Nederlands Dagblad via de website op vrijdagmorgen 13 december 2019.

Eén van mijn eerste kennisnemingen van de Maria vroomheid stamt uit mijn studententijd, als Ria en ik voor het eerst samen in Maastricht zijn (Ik mag daar een protestantse kerkdienst leiden). We lopen op zaterdag eerst de Onze Lieve Vrouwe kerk binnen. Daar is in de hal een zee van kaarsjes rond Maria, de  Sterre der zee. 

Kaarsje aansteken in de hal voor de Mérode-kapel van de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht met een gebed voor iemand die examen moet doen of een operatie moet ondergaan of een sollicitatiegesprek moet voeren.

In de hal voor de kapel hangen borden met de tekst van het gebed (uit 1908) tot de Sterre der Zee, een aanduiding voor Maria. De sterre der zee is een uitdrukking van geborgenheid voor de zeevarenden en de degenen die de grote rivieren bevaren.

De Maas is zo’n grote rivier. De titel ‘Sterre der Zee’ is afkomstig van Hiëronymus, de kerkvader die de Latijnse Vulgaat vertaling van de Bijbel verzorgde. Op zoek naar de betekenis van de naam “Maria”, (“Mirjam” in het Hebreeuws), las hij de naam als een combinatie van de twee Hebreeuwse woorden ‘mar’ = “druppel”, en ‘jam’ = “zee”, dus “druppel van de zee”, in het Latijn “stilla maris”. “Stilla maris” werd al snel verbasterd tot “stella maris”, “sterre der zee”. De Mariatitel Stella Maris komt dus voort uit een leesfout. 

En nu dat beeld in Maastricht: een edelman, graaf van Sint Pieter de Yette, baron van Rivieren, is in 1684 op zee in een storm terecht gekomen; hij heeft Maria aangeroepen en beloofd voor Maria, bij veilige thuiskomst, een altaar te bouwen.

En hij heeft de storm overleefd en is behouden thuisgekomen en heeft woord gehouden: en zo is er een altaar met het beeld de “Sterre der Zee”.

In de kapel hangt in verschillende talen het gebed tot de Sterre der Zee.

Dat gebed gaat zo: “O Maria, “Sterre der Zee”, zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen; waar Gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.

O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder, o genaderijke “Sterre der Zee”, laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God; gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.

Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam, door U verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan? Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen.”

U begrijpt, dat we de indruk hebben gekregen, dat Maria wel heel dicht bij het verlosserschap is genaderd en misschien wel als medeverlosseres is ervaren. Dan vind ik het mooi, om te lezen, dat Maria een leerling is van Jezus.

En dat ze daarin een voorbeeld kan zijn voor ons: leerling van Jezus willen zijn.

Dat Maria nooit iets van Jezus heeft af willen nemen. Dat lijkt me ook een sterk punt in de navolging van Christus: dat we niets van Hem afnemen. Dat we Hem in zijn waarde laten. 

En dat we Hem naar waarde schatten. We hebben vier weken van Advent de tijd om te oefenen en ons voor te bereiden op: “Nu zijt wellekome, Jesu , lieve Heer!”

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten