Activiteiten ZWO

Activiteiten die gericht zijn op de bewustwording van de gemeente:

Via de digitale gebedsbrief van Kerk in Actie en andere media zijn wij alert op
situaties in het werkveld van ZWO. Wij brengen die zo nodig onder de aandacht van onze

predikanten t.b.v. de gebeden c.q. voorbeden tijdens de eredienst.

Voorafgaand aan de 40 dagentijd bieden we de 40 dagenkalender van Kerk in actie aan.
De kalender bevat teksten van mensen over hun beleving in de veertigdagentijd en meditatieve teksten.
ZWO collectes die in de veertigdagentijd vallen besteden we aan projecten uit de 40dagencampagne van Kerk in Actie.

Twee maal per jaar organiseren we  ZWO avonddiensten, dit jaar op zondag 7 februari in de MK waarin   Ds W. Scheltens zal voorgaan en op zondag 9 oktober  in de GK. In deze dienst zal dhr. R. van Riezen uit De Glind voorgaan.

Activiteiten gericht op hulp, bijstand en morele ondersteuning:

Zendingsbalans (GK): de jaarlijkse actie is gericht op het inzamelen van het missionair aandeel buitenland.

Collecten MK: In de Mk worden dit jaar ruim 20 collecten gehouden voor doeleinden in het buitenland (Zending of Werelddiaconaat).      E.e.a. wordt aan de hand van het collecterooster met de diaconie afgestemd. Hierbij geldt dat collecten van Kerk in Actie bestemd voor een binnenlands doel door de diaconie worden geregisseerd terwijl de buitenlandse bestemmingen door de ZWO penningmeester worden opgevolgd. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij  het landelijke collecterooster.

Collecten GK: Dit jaar zullen net zoals in de MK ook in de GK  collecten van Kerk in Actie bestemd voor een binnenlands doel door de diaconie worden geregisseerd terwijl de buitenlandse bestemmingen door de ZWO penningmeester worden opgevolgd. Tijdens de 40 dagentijd zijn er dit jaar in samenwerking met de Diaconie 4 collecten volgens het rooster van Kerk in Actie, die aansluiten bij het thema.  Op de zondagen van het werelddiaconaat zijn de collecten voor Zwo. In de gezamenlijke ZWO avonddiensten wordt er voor het lopende ZWO project gecollecteerd.

Voor de kindernevendienst worden spaardoosjes beschikbaar gesteld die de jeugd al op jonge leeftijd vertrouwd moeten maken met “samen delen”. Het spaarproject en het legen van de doosjes gebeurt i.o.m. de leiding van de kindernevendienst.

[thrive_link color=’orange’ link=’zwo-commissie’ target=’_self’ size=’small’ align=’left’]Ga Terug[/thrive_link]

Vergelijkbare berichten